Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ