Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 35. zasadnutie 05.09.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2018

 4. 4.Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie VZN č. ................, ktorým sa mení VZN č. 3/2010 zo dňa 22.júna 2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 6. 6.Návrh na schválenie VZN č. ................, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 zo dňa 13.júna 2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528 v katastrálnom území Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. 15140/32 o výmere 511 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 104/2018 pre katastrálne územie Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na predaj registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

 11. 11.Informácia o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre

 12. 12.Zadanie Územného plánu zóny Nobelova

 13. 13.Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 Zastavené plochy a nádvoria o výmere 3080m2

 14. 14.Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 15. 15.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2085 m2, v k.ú, Nové Mesto

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 1048 m2, v k.ú, Nové Mesto v prospech spoločnosti ASFAPRA s.r.o.

 17. 17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy s názvom A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Dodatočne zaradený materiál:
  Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto