Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 34. zasadnutie 20.06.2018

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

  3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecne záväzného mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecne záväzného mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  4. 4.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

  5. 5.Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia druhej časti dokumentu KRIS - popis cieľového stavu

  6. 6.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

  7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku - parcely registra "C" č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO 31 345 671