Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 28. zasadnutie 17.01.2018

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

  3. 3.N á v r h na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

  4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

  5. 5.Návrh na zverenie pozemku KN, parcely registra „C“, parc. č. 12 780/16, 12 780/26, 12 780/211, 12 780/213, 12 781/1, 12 781/3 až 12781/5, 12 781/9, 12 781/11 až 12 781/15, 12 781/17 až 12 781/230 a parc. č. 12 781/231 až 12 781/244, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4.896 m2 do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb

  6. 6.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

  7. 7.Návrh na schválenie osobitného zreteľa - prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na pozemku registra “C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

  8. 8.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto „Strategický dokument - Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“