Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 27. zasadnutie 22.11.2017

 1. 2.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018

  Materiály
 2. 3.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018

 3. 4.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 5.Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 5. 6.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013

 6. 7.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 7. 8.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6647/60, v katastrálnom území Vinohrady, pre Pavla Kanisa, Zuzanu Kanisovú a Martina Kanisa, všetci bytom Suchá 27, Bratislava

 8. 9.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 9. 10.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 11.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 11. 12.Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

  Materiály
 12. 13.Návrh investičných akcií na rok 2018

 13. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 14. 15.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska

 15. 16.Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja

 16. 17.Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Nové mesto v správe organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb

 17. 18.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku (EKO)

 18. 19.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 19. 20.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO–podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované znenie

 20. 21.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

 21. 22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 22. 23.Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2018-2020

 23. 24.Informácia k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 24. 1.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021