Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 3. zasadnutie 15.03.2023

 • 15. marca 2023, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
 • Pozvánka [45.6 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 6. 6.Návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás (2006)

  Materiály
 7. 7.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO - podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Schválenie územného plánu zóny Nobelova

 9. 9.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru č. 11 (dielne) v objekte Hálkova 11 pre spoločnosť Havarijná služba Olivová s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 367 415 66 alebo pre spoločnosť BAM-EKO a.s. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35 815 272, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver