Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 5. zasadnutie 05.06.2019

 • 5. júna 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [49.03 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6 a parc. č. 23022/7, v k.ú. Nové Mesto, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 3. 3.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1 a 13329, v k.ú. Nové Mesto, pre HE servis spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava

 5. 5.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 7.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

 8. 8.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto

 9. 9.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646

 10. 10.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 11. 11.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja stavby- rodinného domu so súp. č. 847 vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a postaveného na pozemku – parc. č. 12930/1 do výlučného vlastníctva Soni Slezákovej, Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava

 13. 13.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto

 15. 15.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2019/2020 a 2020/2021

 16. 16.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 17. 17.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019