Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 33. zasadnutie 07.09.2022

 • 7. septembra 2022, 16:00 h
 • zasadacia miestnosť č.d. 619, 6. poschodie
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [46.33 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022

  Materiály
 3. 3.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2022

 4. 4.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava

 6. 6.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. _/2022 zo dňa 27.9.2022 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 7. 7.Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866

 8. 8.Návrh na zverenie majetku - „Športovisko Pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/2, v k.ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 9. 9.Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245 771

 10. 10.10. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL SlOVENSKO, n.o., IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 49 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/18 do vlastníctva nájomcu

 13. 13.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu

 14. 14.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu

 15. 15.Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030

  Materiály
 16. 16.Schválenie Územného plánu zóny Nobelova

 17. 17.Schválenie ZADANIA pre Územný plán zóny Krahulčia 2020