Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 32. zasadnutie 08.06.2022

 • 8. júna 2022, 16:00 h
 • zasadacia miestnosť č.d. 619, 6. poschodie
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [50.92 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

  Materiály
 3. 3.Návrh na druhú zmenu rozpočtu

 4. 4.Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru

 5. 5.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru

 6. 6.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru

 7. 7.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru

 8. 8.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026

 10. 10.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 16. 16.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zatisie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava

 19. 19.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 20. 20.Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m2, v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410

 21. 21.Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m2, katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866

 22. 22.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m2, katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070

 26. 26.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím

 27. 27.Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m2, nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523

 29. 29.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály