Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 3. zasadnutie 10.04.2019

 • 10. apríla 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [46.18 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12050/9, o výmere 807 m2, ostatná plocha a parc. č. 12050/10, o výmere 483 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto od vlastníkov pozemkov – Ing. Alexander Institoris, PhDr. Katarína Banghová a Róbert Institoris

 3. 3.Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 4. 4.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2019

 5. 5.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha a 15123/1 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o., ul. 29. augusta 5, Bratislava 811 08, IČO: 36 789 933

 6. 6.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 7. 7.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 13433/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v katastrálnom území Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave pre spoločnosť Hockey Event, a. s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

 9. 9.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19614/6, parc. č. 19614/48, parc. č. 19614/7, parc. č. 19614/9 a parc. č. 19647/49, ktoré sú evidované geometrickým plánom č. 103/2018 pre katastrálne územie Vinohrady z majetku príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 10. 10.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

 11. 11.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 – 2021