Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 28. zasadnutie 24.11.2021

 • 24. novembra 2021, 17:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [42.78 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2021

 3. 3.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 -2024

 4. 4.Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€

 5. 5.Návrh Dodatku č.1 zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 6. 6.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa

 7. 7.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 9. 9.Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/m o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. Č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome