Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 27. zasadnutie 20.10.2021

 • 20. októbra 2021, 16:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [49.19 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 3. 3.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o.z.

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 9. 9.Informácia o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m2, katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021

 11. 11.Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m2, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 16. 16.Návrh rokovacieho poriadku miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 17. 17.Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, pri ktorých mestská časť Bratislava – Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy

 18. 18.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, stavby so súpisným číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 19. 19.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pozemkov registra „C“ KN č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, katastrálne územie Nové Mesto, (Ľudové námestie), do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 od 01.01.2022

 20. 20.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, nebytového priestoru o podlahovej ploche 161,84 m2 na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022

 21. 21.Návrh na schválenie postupu nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici spoločnosti Magic FOOD s.r.o.

 22. 22.Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto