Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 21. zasadnutie 17.03.2021

 • 17. marca 2021, 15:00 h
 • na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu COVID-19 prebehne rokovanie cez ZOOM konferenciu
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [43.34 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021

 3. 3.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň

 4. 4.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 6. 6.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097

 7. 7.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča

 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej

 9. 9.Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia nákazlivej choroby COVID-19

 10. 10.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C“ KN parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady

 11. 11.Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k.s.

 12. 12.Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA