Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 2. zasadnutie 13.03.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 4. 4.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019

 5. 5.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

 6. 6.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom území Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie predaja stavby podzemnej garáže so súpisným číslom 13329 postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11314/16 a 11314/15, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava

 8. 8.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého - Kováčová

 9. 9.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého – Drobenko, Cibulka

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10m2 a 20,63m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276

 12. 12.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 – 2021

 13. 13.Návrh na voľbu ďalších členov komisie z radov občanov (neposlancov) – odborníkov