Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 18. zasadnutie 04.11.2020

 • 4. novembra 2020, 15:00 h
 • na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu COVID-19 prebehne rokovanie per rollam
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [48.21 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

  Materiály
 3. 3.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 – 2023

  Materiály
 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 6. 6.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020

 7. 7.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. A IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021

 8. 8.Návrh na schválenie nových Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 10.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 a to občianskemu združeniu Lovec – team, o.z.

 12. 12.Návrh na zníženie nájomného z nájomnej zmluvy č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.

 13. 13.13. A/ Návrh na zrušenie:
  - časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 z 20.04.2010 a
  - uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015
  B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o dielo na dodávku stavebných prác

 14. 14.14. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k:
  I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  II. návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 15. 15.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 16. 16.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO-podnik VPS

 17. 17.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271

 18. 18.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ.Fullu 46, Bratislava

 19. 19.Stanovisko k zámene pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za novovzniknutý pozemok registra “C“ KN parc. č. 5440/112, v k.ú. Vinohrady

 20. 20.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca

 21. 21.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej

 22. 22.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava

 23. 23.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka

 24. 24.Návh na vyhlásenie stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec

 25. 25.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 26. 26.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 o výmere 15342 m², ostatná plocha, katastrálne územie Nové Mesto

 27. 27.Návrh na zmenu správcu nehnuteľnosti „Dom kultúry Kramáre“