Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 16. zasadnutie 09.09.2020

 • 9. septembra 2020, 15:00 h
 • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
 • Pozvánka [49.1 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 3. 3.Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Dodatku č. 1 ZÁSAD poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2020

 8. 8.Návrh na dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.10.2020 do 31.12.2021 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie, v súvislosti s epidémiou COVID-19.

  Materiály
 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č......./2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to MVDr. Veronike Patoprstej, sídlo: Halašova 14, 831 03 Bratislava

 11. 11.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku - parcely registra „C“ č. 12142/220 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava za účelom zrealizovania preložky elektroenergetického zariadenia – podzemného káblového VN vedenia

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 16. 16.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca

 18. 18.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť East fund s.r.o.

 19. 19.Návrh na zverenie majetku s názvom „Rekonštrukcia kuchyňe ZŠ Riazanská“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 317 688 73

 20. 20.Návrh na schválenie prenájmu pozemku za účelom prevádzkovania bufetu na Kuchajde pre spoločnosť STAR STILL s.r.o.

 21. 21.Návrh na schválenie zľavy pre nájomcov EKO-podniku VPS z dôvodu pandémie Covid 19

 22. 22.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady

 23. 23.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 24. 24.Návrh na schválenie prenájmu časti stavby - garáže pod knižnicou na Pionierskej 12 v Bratislave pre Ježkové oči, so sídlom Hattalova 12/B v Bratislave, IČO: 42 356 228

 25. 25.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 672 v katastrálnom území Nové Mesto (základná škola) v prospech Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava, so sídlom Riazanská 75 v Bratislava, IČO 30 792 975

 26. 26.Návrh na schválenie výpožičky kancelárie č. 14 v budove miestneho úradu na ul. Junácka 1 v Bratislave pre JUDr. Eva Imrišová, Notársky úrad Junácka 1 v Bratislave, IČO: 31 783 686

 27. 27.Informácia o zámere prenajatia pozemkov registra „C“ KN parc.č. 4432/6 až 4432/15 - všetko vinica a 4375/4 až 4375/8 – všetko ostatná plocha v katastrálnom území Vinohrady za účelom obnovenia vinohradu na základe odbornej spolupráce s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave

 28. 28.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 29. 29.Zámer na zámenu pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za novovzniknutý pozemok registra “C“ KN parc. č. 5440/112, v k.ú. Vinohrady

 30. 30.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbám súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/266, 12781/265, 12781/270, 12781/268, 12781/267, v k.ú. Nové Mesto so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.