Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 10. zasadnutie 15.01.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 – 2022

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 4. 4.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie návrhu darovacej zmluvy

 6. 6.Návrh na schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...../2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č. 419 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení jej dodatkov č. 1 až 4 neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra “C“ KN parc. č. 12780/172 a parc. č. 12780/262, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Tomáš Ircha

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14 a parc. č. 12780/261, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť Zátišie s. r. o.

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/17 a parc. č. 12780/264, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Ing. Ľudovít Vrba

 12. 12.PRESKÚMANIE Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov