Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 1. zasadnutie 13.02.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady v prospech Národného ústavu detských chorôb

 3. 4.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2085 m2, v k.ú, Nové Mesto

 4. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 5. 6.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2018

 6. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10m2 a 20,63m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276

 7. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

 8. 9.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 9. 10.INFORMÁCIA Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 11. 12.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 12. 13.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31.12.2018

 13. 14.Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na Kuchajde, na budúceho nájomcu spoločnosť MIG REAL s.r.o. ako budúceho vlastníka reštauračného zariadenia

 14. 15.Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 16.Návrh na započítanie preplatku na nájomnom

 16. 17.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 17. 18.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 - 2021

 18. 19.Rokovací poriadok komisie

 19. 20.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto