Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 18. zasadnutie 23.11.2016

 • 23. novembra 2016, 14:30 h
 • Junácka 1
 • Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí
 • Predsedajúci: Ing. Bielik Jozef
 • Pozvánka [43.92 kB]
 1. 1.Štúdia EKO - podniku VPS

 2. 2.Štúdia Klientskeho centra

 3. 3.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017

 4. 4.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017

 5. 5.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 6. 6.Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019

 7. 7.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017

  Materiály
 8. 8.Návrh VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 9. 9.N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č......../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislava

 11. 11.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave)

 12. 12.Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/28, katastrálne územie Nové Mesto

  Materiály
 15. 15.Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasném intervencie Bratislava, n.o.

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/36, ostatné plochy, o výmere 64 m2 a parc. č. 5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10146 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 17. 17.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

 18. 18.Návrh na prenájom časti budovy spoločenského domu “Vernosť“ pre spoločnosť BELEMIT, s. r. o.

 19. 19.Návrh " Programu rozvoja mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 20016-2020 "

 20. 20.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 21. 21.Návrh VZN mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ..../2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 22. 22.Zámer na odkúpenie pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13145/108, 13148/2, 13148/3, 13148/18, 13148/19, 13149/216, v k.ú. Nové Mesto od Ministerstva hospodárstva SR

 23. 23.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO - podniku VPS

 24. 24.Informácia o zavedení poplatku za rozvoj