Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 17. zasadnutie 19.10.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto

 6. 6.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO - podniku VPS

 7. 7.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO - podniku VPS

 8. 8.Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO - podniku VPS

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu Z&T Pharma, s.r.o.

 10. 10.Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie na zimné obdobie 2016/2017

 11. 11.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016.

 12. 12.Prezentácia investičného zámeru MČ – klientské centrum

 13. 13.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi Bratislava na dobu určitú 3 rokov

 14. 14.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

 15. 15.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu trvania pracovného pomeru

 16. 16.N á v r h na prerokovanie žiadosti o pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – žiadateľ Ladislav Kavuliak

 17. 17.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grantnerovej, trvale bytom Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3 roky

 18. 18.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky

 19. 19.N á v r h na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Monike Mlynárikovej na dobu určitú 3 roky

 20. 20.Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO- podniku VPS