Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 13. zasadnutie 20.04.2016