Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 11. zasadnutie 17.02.2016