Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 26. zasadnutie 12.03.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie Miestnej rady

 3. 3.Návrh na pomenovanie nových ulíc v k. ú. Vinohrady, v lokalite Ahoj - Briežky

 4. 4.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 5. 5.Návrh zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2018

 6. 6.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ B-NM

 7. 7.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

 8. 8.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC Fresh Market Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2

 10. 10.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení VZN MČ B-NM č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM

 11. 11.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ B-NM

 12. 12.Návrh Dodatku č. 1 – Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v MČ B-NM

 13. 13.Návrh na vyhlásenie odchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku reg. „C“ č. 11488 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 080 m2

 14. 14.Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v MČ B-NM v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 15. 15.Návrh Dodatku č. 3 – Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ B-NM

 16. 16.Návrh na prenájom kancelárie č. 405, 406, 407 a 408 na 4. posch. Administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

 17. 17.Rôzne:
  1. Informácia o činnosti odd. sociálnych služieb Miestneho úradu B-NM a Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa za rok 2017

 18. 18.Rôzne:
  2. Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík