Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 14. zasadnutie 16.05.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 4. 4.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015 zo

 5. 5.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. ......... o zriadení Základnej školy s materskou školou,

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........... o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej

 7. 7.Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k. ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava–Nové Mesto č. ........./2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z & T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 11. 11.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 12. 12.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2016

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. ....../2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. ....../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. ....../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

 16. 16.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2016

 17. 17.Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území MČ Bratislava – Nové Mesto

 18. 18.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území MČ Bratislava – Nové Mesto