Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 9. zasadnutie 14.01.2020

 • 14. januára 2020, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [40.78 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie VZN MČ B-NM č. ...../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ B-NM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 3. 3.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM

 4. 4.Návrh na schválenie návrhu darovacej zmluvy

 5. 5.Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov

 6. 6.Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2020 - 2022

 7. 7.Informácia o postupe pri spustení pilotného projektu regulovaného parkovania v MČ B-NM

 8. 8.Informácia o budovaní parkovacích plôch v štvrti Dimitrovka

 9. 9.Návrh nájomnej zmluvy s OZ Odyseus ohľadom umiestnenia kontajnera na použité striekačky na Trnavskom mýte

 10. 10.Rôzne