Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 8. zasadnutie 12.11.2019

 • 12. novembra 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [40.13 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie VZN MČ B-NM č. ...../2019 z ...... 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 3. 3.Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 25.06.2019

 4. 4.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ MČ B-NM na rok 2020

 5. 5.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie Okresného súdu Bratislava III

 6. 6.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM

 7. 7.Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM

 8. 8.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020

 9. 9.Rôzne