Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 6. zasadnutie 03.09.2019

 • 3. septembra 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [44.65 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie VZN č. ............ zo dňa .............. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM

 3. 3.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o. so sídlom Hríbová 9, Bratislava, IČO : 35 699 507

 4. 4.Návrh na schválenie prenájmu garáže na ul. Pionierska 12 v Bratislave – areál Knižnice – BNM pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, Bratislava, IČO : 42 365 228

 5. 5.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

 6. 6.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastr. území Vinohrady, v lokalite Koziarka

 7. 7.Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ BNM v znení VZN MČ BNM č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 8. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014 na prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 15123/184, 188 a 189 v k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 6675/3, v katastr. území Vinohrady pre manželov Ing. Martina Balušíka a JUDr. Helenu Balušíkovú

 10. 10.Návrh na zrušenie uznesení č. 02/11 a č. 03/11 prijatých miestnym zastupiteľstvom MČ BNM dňa 29.01.2019 a dňa 05.03.2019

 11. 11.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, Bratislava, IČO : 46 816 992

 12. 12.Návrh VZN MČ BNM č. ..../2019, ktorým sa dopĺňa VZN MČ BNM č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 13. 13.Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia s bytmi v MČ BNM zo dňa 10.04.2018v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018

 14. 14.Informácia o príprave Návrhu rozpočtu MČ BNM na roky 2020 - 2022