Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 5. zasadnutie 04.06.2019

 • 4. júna 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [46.11 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

 3. 3.Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. ......./2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy

 4. 5.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve MČ B-NM a ktoré sú MČ B-NM zverené do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 5. 6.Návrh záverečného účtu MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 6. 7.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM

 7. 8.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2019/2020 a 2020/2021

 8. 9.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača – spoločnosti Marks&Marks, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v odchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie, ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom.

 9. 10.Žiadosť o prerokovanie zmeny dopravného značenia na Krahulčej a Brusnicovej ul. – podnet občanov

 10. 11.Žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Na Revíne – podnet občana

 11. 12.Informácia o revitalizácii parčíka na Bellovej ulici, vrátane stručnej prezentácie projektu

 12. 4.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v MČ B-NM