Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 31. zasadnutie 15.02.2022

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

    Materiály
  3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  4. 4.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – prevádzkové poriadky pohrebísk a obchodné verejné súťaže hlavného mesta SR Bratislavy

  5. 5.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava–Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

  6. 6.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra „C“ č. 15140/9, č. 15140/80, č. 15140/81, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO:50 110 055 - SO 083 Verejné osvetlenie Kalinčiakova ul.

  7. 7.Rôzne