Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 27. zasadnutie 07.09.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 3. 3.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021

  Materiály
 4. 4.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 5. 5.Dodatok č.1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 11. 11.Rôzne