Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 20. zasadnutie 19.01.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99

 4. 4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 v správe Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto Bratislavy

 5. 5.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. Bratislavy

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334

 9. 9.Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol bytom: 4119 North 139 Street, Omaha, Nebraska 68164, Spojené štáty americké, c/a žalovanému hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

 10. 10.Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto

 11. 11.Rôzne