Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 2. zasadnutie 12.03.2019

 • 12. marca 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
 • Pozvánka [45.07 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019

 3. 3.Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 4. 4.Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové mesto v správe MČ B-NM do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2, nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady v správe MČ B-NM nájomcovi Martin Kosorin, trvale bytom Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a 19229/276

 7. 7.Rôzne – podnet občana na riešenie dopravnej situácie na Kramároch – na ulici Na Revíne