Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 17. zasadnutie 03.11.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre VIVO v Bratislave

 3. 3.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020

 4. 4.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021

 5. 5.Návrh na schválenie nových Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM

 6. 6.Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 7.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto

 8. 8.Návrh na zrušenie:

 9. 9.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k:

 10. 10.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na 6. zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020

  Materiály
 14. 14.Návrh rozpočtu MĆ B-NM na roky 2021 – 2023

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra “C” KN parc. Č. 23013/6 v k.ú. Nové Mesto pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava

 16. 16.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom MČ B-NM a s majetkom zvereným jej do správy hl. Mestom SR Bratislavou (15:00)