Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. mestom SR Bratislavou