9. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 13. októbra 2015, 14:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [33.63 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015

  Materiály
 9. 9.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54

 10. 10.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, mládeže a voľného času MÚ B-NM – referát kultúry a športu, schválených MZ MČ B-NM dňa 11.06.2013

 11. 11.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM – referát vnútornej správy, schválených MZ MČ B-NM dňa 15.10.2013

 12. 12.Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM – Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Cádrova (kontrola z roku 2013) a rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Riazanská (kontrola z roku 2014)

 14. 14.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.7/2014 zo dňa 12.12.2014

 17. 17.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani z nehnuteľnosti

 18. 18.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí

 19. 19.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

 20. 20.Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14.12.2004

 21. 21.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015

 22. 22.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom zhodnotení objektov

 23. 23.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o technickom zhodnotení objektov

 24. 24.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jeséniova v Bratislave

 25. 25.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku „detské ihrisko Rozvodná“ do správy EKO-podniku VPS

 26. 26.Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č.12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb

 27. 27.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
  - parc. č. 5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej
  - parc. č. 5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku
  - parc. č. 5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej
  - parc. č. 5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa
  - parc. č. 5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej

 28. 28.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

 30. 30.Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891

 31. 31.Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298m2 od Istrochem Reality, a.s.

 32. 32.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11276/20 a parc. č.11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

 33. 33.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 34. 34.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 7082,06 € spolu s prísl. U dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 831 04 Bratislava

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816

 36. 36.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2015

 37. 37.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016

 38. 38.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

  Materiály
 39. 39.Rôzne

 40. 40.Interpelácie

 41. 41.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2015

 42. 42.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 43. 43.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 01.07.2015 do 01.10.2015

 44. 44.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda

 45. 45.Záver