9. zasadnutie - Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta

 4. 4.Návrh na schválenie prenájmu, časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 669 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 5. 5.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady

 6. 6.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2016-2017

 7. 7.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.../ 2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I. polrok 2016

 10. 10.Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislav-Nové Mesto a o zmene a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 11. 11.Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Združneia Malokarpatská vínna cesta

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky obcí v roku 2016

 14. 14.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016

 15. 15.Návrh na prijatie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku“ Nové mestá v Európe“.

 16. 16.Rôzne: Vyhodnotenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelanie MZ MČ BNM za II.polrok 2015