9. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2016

 4. 4.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady

 5. 5.Návrh na schválenie Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 6. 6.Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa tykajúceho sa prenájmu kancelárskych priestorov č. 222 na 2. poschodí a č. 223 na 2. poschodí administratívnej budovy súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto , pre spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť S.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 09/30 zo dňa 13.10.2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s.

 9. 9.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej č. 43 v Bratislave

 10. 10.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87

 11. 11.Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM

 12. 12.Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava

 13. 13.Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti „Komunitné centrum Ovručská“

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava

 16. 16.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 17. 17.Návrh ČASOVÉHO HARMONOGRAMU zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016

 18. 18.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky obcí v roku 2016

 19. 19.Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“

 20. 20.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta

 21. 21.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.

 22. 22.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č.../2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

 23. 23.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2018

 24. 24.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ..../2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 25. 25.Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 26. 26.Rôzne - Žiadosť o príspevok č. 76/2015 – ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava – na dofinancovanie korčuľovania