8. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 30. júna 2015, 14:30 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Pozvánka [38.29 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 14.07.2015
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014

 6. 6.Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014

 7. 7.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015

 8. 8.Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dlhodobého majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb

 10. 10.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 11. 11.Správa na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Interpelácie

 14. 14.Záver