8. zasadnutie - Miestna rada

 • 26. januára 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Ing. Winkler Stanislav
 • Pozvánka [45.08 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul.č.11 v správe MČ Bratislava-Nové Mesto.

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12706, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti R&A, spol. s r.o., so sídlom Slovinská 3, Bratislava, IČO: 36 724 360

 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Pavla Navrátila, bytom Letecká 4, Bratislava.

 9. 9.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava

 10. 10.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6 754,89 € spolu s prísl., u dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava

 11. 11.Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.

 12. 12.Príprava realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 – 2020, Menovanie členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR.

 13. 13.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 72 m2, k. ú. Vinohrady

 14. 14.Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 15. 15.Návrh na prihlásenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za člena Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka na rok 2016