7. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo

 • 16. júna 2015, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Pozvánka [43.32 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 30.06.2015
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie

 3. 3.Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Schválenie programu rokovania

 6. 6.Správa predsedu Komisie na výber uchádzačov o funkciu miestneho kontrolóra

 7. 7.Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra

 8. 8.Voľba miestneho kontrolóra

 9. 9.Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh platu starostovi mestskej časti

 12. 12.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 04. 2014

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov

 17. 17.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015 (PHSR) za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa vo veci prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 21. 21.Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 22. 22.Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto, registra „C“ KN parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9, parcely č. 12355/10, pre manželov - PhDr. Vahram Chuguryan a PhDr.. Simona Chuguryan

 23. 23.Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave

 24. 24.Návrh na zrušenie Štatútu účelového mimorozpočtového peňažného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schváleného dňa 20.04.2004 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/08 v znení jeho dodatkov

 25. 25.Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32, k.ú. Nové Mesto, pre GRANDE MGN, s.r.o., Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731

 27. 27.Interpelácie

 28. 28.Rôzne - Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 29. 29.Rôzne - Súhlas s podnikaním miestneho kontrolóra

 30. 30.Rôzne - Zverenie pozemkov v areáli Chemickej priemyslovky na Račianskej ulici

 31. 31.Rôzne - Vystúpenie občana

 32. 32.Rôzne - Preverenie možnosti návrh zmeny a doplnenia VZN č. 5/2001

 33. 33.Rôzne - Doplnenie - voľba člena Miestnej rady

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavení interpelácií z ostatného zasadnutia MZ MČ B-NM zo dňa 07.05.2015

 2. 2.Priebežné čerpanie rozpočtu k 30.04.2015

 3. 3.Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2014

 4. 4.Informácia o činnosti MsP za obdobie od 01.07.2014 – 24.10.2014

 5. 5.Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území MČ B-NM

  Materiály
 6. 6.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území MČ B-NM

 7. 7.Informácia o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 8. 8.Stav investičných akcií v roku 2015

 9. 9.Informácia o možnosti zabezpečovania online prenosov (priame prenosy) z rokovaní miestneho zastupiteľstva

  Materiály
 10. 10.Informácia o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály