7. zasadnutie - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ BA-NM za I. polrok 2015

 4. 4.Návrh na zverenie DHM do správy EKO- podniku VPS

 5. 5.Návrh na zverenie DHM do správy EKO- podniku VPS

 6. 6.Návrh Dodatku č.1 k Protokolu č.178/2006 – MŠ Jeséniova

 7. 7.Návrh Dodatku č.1 k Protokolu č. 71/2014 ZŠ a MŠ Česká

 8. 8.Návrh na zverenie DHM do správy EKO- podniku VPS

 9. 9.Návrh na zverenie stavby č. 4015 do správy EKO- podniku VPS

 10. 10.Návrh Dodatku č.1 k Protokolu č. 72/2014 ZŠ a MŠ Riazanská

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov – JUDr. Peter Profant

 12. 12.Návrh na schválenie prenájmu – manželia Dobrovičoví

 13. 13.Návrh na schválenie prenájmu – Bratislavská teplárenská, a.s.

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – Domov sv. Jána z Boha, n.o.

 15. 15.Návrh na predaj pozemkov – parc. č. 5934/2 – 5934/7

 16. 16.Návrh na predaj pozemkov – manželia Haršánioví

 17. 17.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach MČ BA-NM

 18. 18.Návrh na prenájom pozemkov – Istrochem Reality, a.s.

 19. 19.Návrh na schválenie prenájmu – Národné tenisové centrum, a.s.

 20. 20.Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií MZ MČ BA- NM

 21. 21.Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku MZ MČ BA- NM a návrh na zrušenie Štatútu MČ BA-NM

 22. 22.Návrh investičných akcií v roku 2016

 23. 23.Žiadosť o príspevok č. 25/2015 – Som Kto Som, Bratislava – na projekt “2. Ročník Neocudzuj”

 24. 24.Žiadosť o príspevok č. 39/2015 – ZŠ a MŠ Riazanská, Bratislava – kúpa, brúsenie a montáž nožov na korčule

 25. 25.Žiadosť o príspevok č. 41/2015 – STaRZ, Bratislava – na projekt “Letné športové prázdniny 2015”

 26. 26.Žiadosť o príspevok č. 47/2015 – OZ Radosť, Pezinok – na projekt “kúpa harmoniky”

 27. 27.Žiadosť o príspevok č. 50/2015 – UNILIGA BRATISLAVA, Bratislava – na projekt “Uniliga Bratislava”

 28. 28.Žiadosť o príspevok č. 60/2015 – Inštitút pre medzikultúrny dialóg, BRATISLAVA, Bratislava – na projekt “8. ročník Turnaja BLMF”

 29. 29.Žiadosť o príspevok č. 65/2015 – ZO SZPB, Bratislava – na projekt “zaktivizovanie činností SZPB v MČ BA 3”

 30. 30.Žiadosť o príspevok č. 66/2015 – Svet možností, Bratislava – na projekt “kreatívne dielne deti”

 31. 31.Rôzne