6. zasadnutie - Miestna rada

 • 27. októbra 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: JUDr. Mikulec Richard
 • Pozvánka [39.94 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  poslanecký návrh

 8. 8.Návrh zámeru na zverenie majetku do správy pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb, IČO: 00491870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891

 10. 10.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 12. 12.Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2015

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver