6. zasadnutie - Komisia sociálnych vecí a bývania

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh VZN MČ BA-NM č. /2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh VZN MČ BA-NM č. /2015, ktorým sa vydáva trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č 112, Bratislava

 5. 5.Návrh VZN MČ BA-NM č. /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 6. 6.Návrh VZN MČ BNM č. /2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ BA-NM, v znení neskorších zmien a doplnkov.

 7. 7.Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 9. 9.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

 10. 10.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHSR) za Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ BNM č. 21/21.1 zo dňa 15.4.2014

 12. 12.Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti B-NM na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 14. 14.Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby a investícii, oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov

 15. 15.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí

 16. 16.Žiadosť o pomoc pri financovaní projektu „Na palube jednorožca“

 17. 17.Rôzne