5. zasadnutie - Komisia pre školstvo a vzdelávanie

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Záverečný účet za rok 2014

 4. 4.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 5. 5.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č.112, Bratislava

 6. 6.Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne Inter Bratislava

 7. 7.Návrh VZN č. /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2001 zo dňa 16.10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov

 8. 8.Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v sále Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto

 9. 9.Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 11. 11.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 12. 12.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHRS) za mestskú časť Bratislava – Nové Mesto

 13. 13.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu plnenia uznesenia MZ MČ BNM č.21/21.1. zo dňa 15.4.2014

 14. 14.Vyhodnotenie výsledkov testovania 9-2015

 15. 15.Krúžková činnosť na ZŠ MČ BNM

 16. 16.Možnosti kapacitného rozširovania MŠ

 17. 17.Rôzne