4. zasadnutie - Miestna rada

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2015

 6. 6.Stav investičných akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2015

 7. 7.Návrh nového znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“

 9. 9.Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2015 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM

 10. 10.Rôzne - VZN MČ Bratislava Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadení

 11. 11.Informácia - Čerpanie rozpočtu MČ Bratislava Nové Mesto k 31.05.2015

 12. 12.Informácia - Prehľad účasti poslancov MZ a členov odborníkov za 1. polrok 2015

 13. 13.Rôzne - Zverenie nehnuteľného majetku EKO -podniku VPS

 14. 14.Rôzne - Zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015

 15. 15.Rôzne - Poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

 16. 16.Záver