3. zasadnutie - Miestna rada

 • 26. mája 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: JUDr. Mikulec Richard
 • Pozvánka [27.93 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014

 6. 6.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 04. 2014

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov

 11. 11.Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015

 12. 12.Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015 (PHSR) za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 17. 17.Návrh na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 18. 18.Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 19. 19.Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto, registra „C“ KN parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9, parcely č. 12355/10, pre manželov - PhDr. Vahram Chuguryan a PhDr. Simona Chuguryan

 20. 20.Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 03. 2015

 21. 21.Informácia o stave investičných akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2015

 22. 22.Záver