2. zasadnutie - Miestna rada

 • 31. marca 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: JUDr. Mikulec Richard
 • Pozvánka [20.66 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 - 2017

 6. 6.Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2015/2016

 7. 7.Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM a detských jaslí za rok 2014

 8. 8.Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2014

 9. 9.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov MČ B-NM Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto, reg. „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9, parc. č. 12355/10, pre žiadateľa PhDr. Vahrama Chuguryana, PhD., bytom Cyrilova č. 1, 821 08 Bratislava

 14. 14.Návrh na predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 11410 v k. ú. Nové Mesto manželom Dobrovičovcom

 15. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena in personam v prospech SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava

 16. 16.Návrh na zníženie nájomného za prenájom kancelárie č. 416 a 417 v administratívnej budove nachádzajúcej sa na Hálkovej č. 11 v Bratislave na 4. poschodí pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

 17. 17.Návrh na pomenovanie novej ulice v k. ú. Vinohrady, v lokalite „Koliba – Vtáčnik“

 18. 18.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015

 19. 19.Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS v súvislosti s „Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova - Osadná“

 20. 20.Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 21. 21.Návrh na doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád

 22. 22.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 23. 23.Rôzne - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 40 780 708

 24. 24.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM

 2. 2.Informácia o čerpaní Rezervného fondu MČ B-NM za roky 2011 - 2014

 3. 3.Informácia o činnosti Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2014

 4. 4.Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov v MČ B-NM za rok 2014