Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
12/27 Návrh rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 25.10.2016
10/27 Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 15.12.2015
09/27 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej 13.10.2015
08/27 Návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v rámci parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zmluvy o spolupráci 25.06.2019
07/27.1 Rôzne - Súhlas s podnikaním miestneho kontrolóra 16.06.2015
07/27.2 Rôzne - Zverenie pozemkov v areáli Chemickej priemyslovky na Račianskej ulici 16.06.2015
07/27.3 Rôzne - Preverenie možnosti návrh zmeny a doplnenia VZN č. 5/2001 16.06.2015
07/27.4 Rôzne - Doplnenie - voľba člena Miestnej rady 16.06.2015
07/27 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č.87 24.11.2015
05/27 Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky u dlžníka MS SPORT Slovakia s.r.o. 29.09.2015
02/27 Návrh na zmenu časti B. uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 17.02.2015
01/27 Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie o realizácii projektov participatívneho rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho rozpočtu pre rok 2015 03.02.2015
27/26 Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto 11.09.2018
26/26 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia 12.06.2018
24/26 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava 10.04.2018
23/26 Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2017 22.05.2018
22/26 Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018 12.12.2017
22/26.1 Rôzne:
R1 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky 
20.03.2018
22/26.2 Rôzne:
R2 – Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky
 
20.03.2018
22/26.3 Rôzne: 
3 - Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2, parc. č. 15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č. 11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
20.03.2018
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »