Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
27/27 Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP – Úprava a obnova parku Bellova ulica 11.09.2018
26/27 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov k prevádzke infopultu v podchode na Trnavskom mýte 12.06.2018
24/27 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 111290/1, v katastrálnom území Nové Mesto pre obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a.s. 10.04.2018
23/27.1 Rôzne
R01 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
22.05.2018
23/27.2 Rôzne 
R02 – Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018 
22.05.2018
23/27.3 Rôzne
R03 – Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave 
22.05.2018
23/27.4 Rôzne
R04 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto 
22.05.2018
23/27.5 Rôzne
R05 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018 
22.05.2018
23/27.6 Rôzne
R06 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Riazanská 75 v Bratislave 
22.05.2018
23/27.7 Rôzne
R07 - Informácia Budova Vernosť
22.05.2018
22/27 Návrh na prenájom kancelárie č.414 a č.415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 12.12.2017
19/27 Návrh Dodatku č.12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS 13.06.2017
19/27 Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292 28.11.2017
18/27.1 Rôzne 1. Návrh na poskytnutie odmien pracovníkom v školstve a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 2. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 11.04.2017
18/27.2 Rôzne 1. Návrh na poskytnutie odmien pracovníkom v školstve a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 2. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 11.04.2017
16/27 Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave 16.12.2016
15/27 Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.11.2016
13/27 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 (Dobrovoľný hasičský zbor) 14.06.2016
13/27 Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave 29.11.2016
12/27 Návrh na odvolanie člena Dotačnej komisie a člena s poradným hlasom Dotačnej komisie 26.04.2016
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »