Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
01/29 Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 03.02.2015
27/28.1 Rôzne
1. Vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Nobelova 
11.09.2018
27/28.2 Rôzne
2. Preverenie možnosti zriadenia materskej školy v bývalom zariadení Gerdos na Športovej ul. 
11.09.2018
27/28.3 Rôzne
3. Preverenie možnosti, spracovanie konceptu a následné zariadenie do rozpočtu v roku 2019 - Zriadenie hygienických a toaletných zariadení v priestoroch detských ihrísk zriadených MČ BNM - spracovanie konceptu zakrývania pieskovísk - predloženie uvedených materiálov na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva
11.09.2018
26/28 Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018 12.06.2018
24/28 Návrh na schválenie osobitného zreteľa - nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková 10.04.2018
22/28 Návrh na zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21970 ostatné plochy vo výmere 3050 m2, list vlastníctva číslo 2382 v katastrálnom území Nové Mesto a majetku pod názvom „Revitalizácia parku Sadová“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 12.12.2017
19/28 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 13.06.2017
19/28 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018 28.11.2017
16/28 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr. Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava 16.12.2016
13/28 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej 14.06.2016
13/28 Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS 29.11.2016
12/28 Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 26.04.2016
10/28 Návrh Dodatku č.2 k Protokolu č.123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy - mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava 15.12.2015
09/28 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta 13.10.2015
08/28 Návrh na schválenie podnájmu v rámci Nájomnej zmluvy č. 126/2019 uzatvorenej so spoločnosťou BZS Company, s.r.o., Bajkalská 18/A, Bratislava, v prospech spoločnosti Moving Board Slovakia, s.r.o., Legerského 3, Bratislava 25.06.2019
07/28 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej ulici č.43 v Bratislave 24.11.2015
05/28 Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku 29.09.2015
02/28 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ul. č. 87, Bratislava 17.02.2015
01/28 Návrh splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti pre medzinárodné vzťahy 03.02.2015
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »